Wettelijke bepalingen

I) WETTELIJK BEPALINGEN

- Uitgever van de website

B.V.B.A Deer
Alfons Gossetlaan 23
1702 Groot-Bijgaarden
​Belgium

VAT : BE 0474 393 940

Tél.: +32 2 466 55 00
Fax: +32 2 466 80 78
Email: info@deer-online.com

 

- Publicatiebeheerder

Samuel DENOS

- Webhosting

Unix-Solutions BVBA
Hoge Wei 37A
1930 Zaventem
Belgium

TEL: +32 2 400 43 33
FAX: +32 2 400 43 35
info@unix-solutions.be
www.unix-solutions.be

- Intellectuele eigendom

De website van DEER is een geestesproduct beschermd  door de wetten van het intellectuele eigendomsrecht.

De website en elk element dat hiervan deel uitmaakt (met uitzondering van de merken van derden) zijn exclusieve eigendom van DEER. Elke namaak, kopie of gebruik van elk element op deze website is strikt verboden.

De merken, modellen, de domeinnaam en alle tekens  kenmerkend  voor DEER vallen onder licentie van of is eigendom van DEER. Elke namaak, kopie of gebruik van deze kenmerken, op gelijk welke wijze, en die vallen onder het intellectuele en/of industriële eigendomsrecht, is strikt verboden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van DEER.

- Informatie en verantwoordelijkheid

Niettegenstaande de zorg en de constante aandacht van DEER voor de samenstelling van deze website en de gepubliceerde informatie, staat DEER niet borg voor de volledigheid, de juistheid of de constante actualisering van de website en de hierop gepubliceerde informatie. Alle informatie, zoals voorgesteld op de website, is enkel bedoeld als algemene informatie en geldt niet als voorschrift.

DEER wijst elke verantwoordelijkheid af inzake elke schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van deze website, met inbegrip van alle schade die het mogelijke gevolg kan zijn van de aanwezigheid van een virus, de onjuistheid of onvolledigheid van informatie die op deze website gepubliceerd werd.

- Persoonlijke gegevens

DEER verbindt er zich toe zich te gedragen naar elke wet die van toepassing is op het vlak van vertrouwen en het beschermen van de gegevens. Dit engagement toont zich in het belang dat gehecht wordt aan het bewaren van het vertrouwen van al diegenen die ons hun persoonlijke gegevens toevertrouwd hebben.

De gebruikers erkennen en aanvaarden dat persoonlijke informatie op deze site kan verzameld worden. DEER verbindt er zich echter toe dat deze informatie niet aan derden zal meegedeeld worden. Elke gebruiker beschikt tevens over het recht tot toegang en wijziging van elke desbetreffende informatie bij de uitgever (aanvraag via e-mail: info@deer-online.com).

 

 

II) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

- Algemeen

Alle overeenkomsten gesloten met DEER BEHAEGHE BVBA, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 744, 1731 Zellik (België), KBO n° 0474.393.940, RPR Brussel, fax : +32 2 466 80 78, e-mail : info@deer-online.com (de “Verkoper” of “wij”), alsook alle aanbiedingen, bestellingen of overeenkomsten betreffende de levering door de Verkoper van goederen of herstellingen, worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de door de Verkoper bepaalde bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van alle voorwaarden van de medecontractant van de Verkoper (de “Koper”). Afwijkende clausules van de Koper gelden slechts voor zover de Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De Koper wordt verondersteld de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden alsook de door de Verkoper bepaalde bijzondere voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling, zelfs in het geval van tegenstrijdigheid met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

- Offertes en bestellingen

De inlichtingen (tekeningen, eigenschappen en technische gegevens van de goederen) vermeld in de catalogi, folders en prospectussen of op de website van de Verkoper, alsook de offerten hebben slechts een indicatieve waarde en verbinden de Verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bestellingen geplaatst bij de Verkoper (via fax, bestelbon, via de telefoon, via de website) binden de Verkoper slechts definitief na aanvaarding door de Verkoper, hetzij schriftelijk, hetzij door verzending van de goederen. Een door de Koper geplaatste bestelling kan niet meer worden geannuleerd of gewijzigd door de Koper, behoudens toestemming van de Verkoper en onverminderd het bepaalde in het hierna vermelde artikel 2.3.

In het geval van een overeenkomst, die uitsluitend met een consument in de zin van het Wetboek van economisch recht (de “Koper-Consument”), op afstand wordt gesloten (via de telefoon of via de website van de Verkoper), beschikt de Koper-Consument over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen onder de voorwaarden beschreven in bijlage bij deze algemene voorwaarden.

- Prijs en betalingsvoorwaarden

Onze prijzen zijn netto uitgedrukt exclusief BTW. Behoudens andersluidende bepalingen in de bestellingsbevestiging zijn alle douanerechten, belastingen of lasten van welke aard ook, alsook de verzendings-, de verpakkings- en de vervoerskosten alsook de verzekeringen en plaatsingskosten van het materiaal en enige recyclagebijdragen ten laste van de Koper. De bedragen van eventuele extra kosten zullen duidelijk worden aangegeven in het aanbod van de Verkoper of op haar website.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op het ogenblik van de levering de prijs aan te passen, in functie van de wijzigingen van de kost van de grondstoffen, de arbeidskosten, de wisselkoersen en de wijzigingen van de douanerechten, taksen of belastingen.

Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper zonder korting, in de aangeduide munteenheid, binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur.

Alle bedragen verschuldigd aan de Verkoper moeten volledig worden betaald en de Koper kan geen enkele compensatie of tegenvordering inroepen tegen de Verkoper, behalve voor de Koper-consument, die onbetwiste schulden tegen de Verkoper kan compenseren.

Indien de Koper in gebreke blijft om enig bedrag dat hij op welke grond dan ook aan de Verkoper verschuldigd is, te betalen op de vervaldag, heeft de Verkoper het recht om (naar keuze) de overeenkomst te ontbinden ten laste van de Koper, en/of alle nog niet-uitgevoerde leveringen aan de Koper stop te zetten en/of een schadevergoeding van de Koper te eisen of om alle andere bedragen verschuldigd door de Koper als onmiddellijk opeisbaar te beschouwen, ook die welke voorzien zijn door facturen waarvoor uitstel van betaling is verleend.

Ieder door de Koper aan de Verkoper verschuldigd bedrag dat niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten opleveren tegen een interestvoet van 12 %. Bovendien zal van rechtswege, bovenop de interesten en de gerechtelijke invorderingskosten, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan te tonen dat zij bijkomende schade en invorderingskosten heeft opgelopen en daarvoor schadeloosstelling te eisen.

- Overdracht van eigendom en risico's

De goederen blijven de eigendom van de Verkoper tot volledige en definitieve betaling van de prijs, inclusief alle vervoerkosten, belastingen, enige schadevergoeding en verwijlinteresten. De Koper moet ervoor zorgen dat de goederen die vallen onder het eigendomsvoorbehoud te allen tijde herkenbaar blijven als eigendom van de Verkoper. De Koper is niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of deze in pand te geven zolang de volledige prijs niet is betaald.

4.2.       Het risico op verlies, beschadiging en diefstal van de goederen gaat over op de Koper op het moment van levering van de goederen in de magazijnen van de Verkoper.

- Verpakking, levering en installatie

5.1.       Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen geleverd EXW (Incoterms 2010) in de magazijnen van de Verkoper. Op verzoek, op risico en op kosten van de Koper zal De Verkoper de vervoersovereenkomsten en verzekeringen afsluiten die de Koper aanduidt.

5.2.       Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn alle door de Verkoper opgegeven leverings- of reparatietermijnen louter indicatief. Indien de Verkoper er om eender welke reden niet in slaagt om de goederen te leveren of te herstellen binnen de aangegeven leveringstermijn, zal dit de Koper niet het recht geven de overeenkomst te ontbinden, enige schadevergoeding te vorderen (onverminderd artikel 3.6 in fine) of om haar betalingsverplichtingen op te schorten.

- Garanties

Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, garandeert de Verkoper dat de goederen aan de specificaties van de Verkoper voldoen en vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten. Alle garanties die betrekking hebben op de geschiktheid voor een bepaald doel zijn slechts bindend voor de Verkoper indien deze die verband houden met de bestelling in kwestie, schriftelijk werden bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper. Alle andere garanties worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Het gebruik van goederen, de bediening en de opslag ervan moet voldoen aan bepaalde eisen die onder de professionele verantwoordelijkheid van de Koper vallen. Zo aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid, noch enig bijzonder risico voortvloeiend uit het niet-correct bewaren van de goederen door de Koper.

Klachten over eventuele gebreken aan de verpakking of ontbrekende goederen of onderdelen moeten binnen 24 uur na de ontvangst van de goederen per aangetekende brief (met en kopie per e-mail) aan de Verkoper worden gericht.

Klachten andere dan deze genoemd in artikel 6.3 met betrekking tot de goederen of de facturen dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de vijf (5) dagen na de ontvangst van de goederen of de facturen, al naargelang het geval. Na deze termijn zullen de goederen en de factuur als aanvaard worden beschouwd, zodat elke klacht die de Verkoper ontvangt na het verstrijken van deze termijn als onontvankelijk zal worden beschouwd en de aansprakelijkheid van de Verkoper niet meer in het gedrang kan brengen ten welke titel ook.

Ingeval een levering erkend wordt als gebrekkig om een reden die aan de Verkoper toerekenbaar is, is de Verkoper slechts gehouden tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige materialen of producten, dit naar het discretionaire oordeel van de Verkoper, en met uitsluiting van alle kosten, vergoedingen en aansprakelijkheden.

De goederen worden gewaarborgd tegen verborgen fabricagegebreken gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de levering. De waarborg is beperkt tot de vervanging of de herstelling van de gebrekkige stukken naargelang de keuze van de Verkoper, tot de nodige werken alsook tot de verplaatsing, met dien verstande dat elke herstelling wordt verricht in de magazijnen van de Verkoper, met uitsluiting van alle kosten en vergoedingen en aansprakelijkheden.

De waarborg voor verborgen gebreken is slechts geldig indien het materiaal niet werd gewijzigd, en werd gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de voorwaarden van het aanbod of, bij gebreke aan bijzondere bepalingen in het aanbod, volgens de gebruikelijke gebruiksvoorwaarden met inbegrip van, doch niet beperkt tot, deze die vermeld zijn in de catalogi, prospectussen en handleidingen.

De waarborg voor verborgen gebreken vervalt van rechtswege wanneer de goederen worden doorverkocht aan een derde.

Geen enkele vordering in vrijwaring voor verborgen gebreken die niet wordt ingesteld binnen de maand vanaf het ogenblik waarop het gebrek werd of had kunnen worden ontdekt door de Koper, is ontvankelijk.

In het geval van verkoop aan een Koper-consument, doet dit artikel geen afbreuk aan de wettelijke garantie van overeenstemming van de goederen (onder de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) waartoe de Verkoper gehouden is als het gebrek bestond bij levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf voornoemde levering. De Koper-consument zal echter gehouden zijn om de Verkoper er per aangetekend schrijven van te informeren binnen een maximum termijn van twee (2) maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld. Als hij deze termijn niet respecteert, kan hij zich niet langer op de garantie beroepen.

- Beperking van aansprakelijkheid

7.1.       Onverminderd hetgeen bepaald in het artikel 6 hierboven, is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor enige schade of verlies veroorzaakt door een contractuele tekortkoming (met inbegrip van zware fout van de Verkoper), een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een schending van wettelijke verplichtingen, in ieder geval beperkt tot de prijs die door de Koper betaald werd voor de goederen of diensten die aanleiding hebben gegeven tot de schade of het verlies.

7.2.       Onverminderd hetgeen bepaald in het artikel 6 hierboven, is de Verkoper niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper krachtens deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst of bestelling, voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of verwachte winst, verlies van omzet, contracten of goodwill of aantasting van de reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies, beschadiging of  indirecte of gevolgschade van welke aard ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze te voorzien of te verwachten was door partijen en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk (met inbegrip van zware fout van de Verkoper), een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een schending van wettelijke verplichtingen.

7.3        Niets in dit artikel 7 of in deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper zal de aansprakelijkheid van een der partijen ten aanzien van de andere partij uitsluiten of hoe dan ook beperken in gevallen van bedrog of in geval deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten of beperkt kon worden.

7.4        Onverminderd de andere bepalingen van dit artikel 7, zal ieder verzoek van de Koper met betrekking tot de levering van goederen in ieder geval verjaard zijn één (1) jaar na de datum van levering.

- Slotbepalingen

8.1.       De eventuele nietigheid van alle of een deel van de bedingen vervat in de huidige algemene voorwaarden zal geen afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van de rest van de bepaling of van de andere bepalingen en de juridische behandeling waar ze betrekking op heeft.

8.2.       De onderhavige algemene voorwaarden, evenals onze voorstellen, aanbiedingen, aanvaardingen en alle eraan onderworpen overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht, met de uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht en van het V.N.-Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil dat eruit voortvloeit behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Onverminderd het voorgaande, zal iedere Koper-consument, indien van toepassing, door de Verkoper voor de rechter van zijn woonplaats worden gedagvaard, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen nadat het geschil is ontstaan.